Szukaj
Infolinia 223806213
Menu Menu
MJM Jaroszyńscy
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MJM-HONDA.COM.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2021 R.

Właścicielem sklepu internetowego mjm-honda.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) jest Maria Jaroszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Brukowej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, NIP: 1180007322, REGON: 012541399.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zostały opisane w niniejszym regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie zasad funkcjonowania sklepu prosimy
o kontakt – drogą elektroniczną – na adres: lomianki@karchercenter-mjm.pl lub pod nr telefonu +48 (22) 380 62 13.

§1
REJESTRACJA

 • Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz rejestracji w serwisie mjm-honda.com.pl.
 • Rejestracja i użytkowanie Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Rejestracja przebiega według zasad zawartych na formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego.

§2
TRANSAKCJE

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym (dalej: „Nabywca”), jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także inne podmioty, zarejestrowane w serwisie mjm-honda.com.pl.
 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest Właściciel Sklepu Internetowego (dalej: „Sprzedawca”).

§3
OFERTA

 • Przedmiotami sprzedaży są produkty (produkty, urządzenia) wymienione w ofercie, przedstawionej w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia.
 • Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane
  w walucie polskiej i stanowią ceny brutto (tj. wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług VAT).
 • Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 • W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje właściciel Sklepu Internetowego, zastrzegając jednocześnie prawo do rozpoczęcia i zakończenia promocji w dowolnym terminie.
 • Koszty związane z wysyłką zakupionego towaru pokrywa Nabywca.

§4
ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówień w Sklepie Internetowym może dokonać każdy Użytkownik Serwisu.
 • Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez wykonanie następujących czynności: zarejestrowanie się i (lub) zalogowanie w serwisie mjm-honda.com.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia.
 • Zarejestrowanie się wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zgoda na przetwarzanie jest dobrowolna, jednak jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy.

§5
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia przez Nabywcę i akceptacji przez Sprzedawcę, Sklep Internetowy wysyła drogą e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 • Czas bezpośredniej dostawy towaru jest zgodny z wybraną przez nabywcą formą dostawy.
 • Nabywca wyraża zgodę na  wystawianie przez Sprzedawcę faktur VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

§6
FORMY PŁATNOŚCI

 

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
 • Bezgotówkowo („płatność z góry”) - na rachunek bankowy prowadzony dla Właściciela Sklepu Internetowego przez ING Bank Śląski o numerze:

57 1050 1025 1000 0090 3077 3171

 • Kartą kredytową przy zamówieniu towaru,
 • Za pośrednictwem płatności internetowych – tpay.com.
 • Gotówką przy odbiorze towaru.

§7
TRANSPORT I DOSTAWA

 • Towar wysyłany jest na koszt Nabywcy, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub firmy kurierskiej Inpost. 
 • Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 17 zł do 210 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki (InPost: Paczkomaty InPost - 12 zł, Paczkomaty InPost (pobranie) - 15 zł, DPD od 17 do 210 zł zależny od wagi przesyłki).
 • Czas i terminy realizacji zmówienia zamieszczony zostaje każdorazowo w opisie produktu (towaru, urządzenia).
 • Przy zamówieniu, w którym dokonywana jest przedpłata na podstawie faktury Proforma, towar jest wysyłany po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Właściciela Serwisu Internetowego (Sprzedawcy).
 • Sprzedawca informuje Nabywcę o fakcie wysłania (nadania) towaru do Nabywcy. Wiadomości te przekazywane są przez Sprzedawcę drogę elektroniczną na wskazany przez  Sprzedawca o tym informowany (mailowo lub telefonicznie).
 • Bieg terminu realizacji rozpoczyna się, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty wartości zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Istnieje możliwość dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wskazanego przez Nabywcę. Dostawa wówczas odbywa się na koszt i wyłączne ryzyko klienta.
 • W razie zwłoki Sprzedawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 • W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilości lub ze względu na właściwości zamówionego towaru, dostawa może odbyć się w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (ew. telefonicznie) z Zamawiającym.
 • Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera, prosimy sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmowę Kurierowi jej przyjęcia, i stwierdzenia tych czynności sporządzeniem stosownego protokołu. Powyższe pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie.

§8
RĘKOJMIA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 • Na podstawie art. 558 §1 KC uprawnienia tytułu rękojmi nie przysługują w przypadku sprzedaży niekosumenckiej (w obrocie między przedsiębiorcami). Zastrzeżenie to nie dotyczy umów z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związanymi z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadają charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Z uprawnień z tytułu rękojmi skorzystać może konsument, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zawarta umowa pozostaje bez związku z zawodowym charakterem jej działalności (dalej: „Nabywca Uprawniony z Rękojmi”).
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Uprawnionemu z Rękojmi rzeczy wolne od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  Nabywcy Uprawnionego z Rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy Uprawnionemu z Rękojmi.
 • Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
  w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
  w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 • Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Nabywcę Uprawnionego z Rękojmi, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 • Jeżeli Nabywcą jest Nabywca Uprawniony z Rękojmi, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
 • Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem Nabywcy Uprawnionego z Rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 • W przypadku stwierdzenia przez Nabywcy Uprawnionego z Rękojmi wady, powinien on poinformować o tym Sprzedawcę. Dla spełnienia powyższego obowiązku wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przez Kupującego Uprawnionego z Rękojmi). W celu usprawnienia procedury zalecamy przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: lomianki@karchercenter-mjm.pl).
 • W przypadku wystąpienia wady, towar wraz z jej opisem, a także z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnień wynikających z rękojmi, Nabywca Uprawniony z Rękojmi może przesłać na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą również osobiście.
 • Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Nabywcę Uprawnionego z Rękojmi w dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji.
 • Jeżeli uprawnienia z rękojmi wykonywane są przez Nabywcę Uprawnionego
  z Rękojmi, a Sprzedawca w ciągu 14 dni nie zajmie stanowiska wobec roszczenia, żądanie to uznaje się za uzasadnione.
 • Koszty związane z odesłaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji. Towar, co do którego wykonywane są uprawnienia wynikające z rękojmi zostanie, w zależności od zgłoszonego sposobu załatwienia sprawy, naprawiony albo wymieniony na zgodny
  z umową, a jeżeli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Nabywcy Uprawnionemu z Rękojmi kwotę uiszczoną tytułem ceny. Jeżeli Nabywca Uprawniony z Rękojmi wyrazi na to zgodę, Sprzedawca zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzględnieniem różnicy w cenie pomiędzy nimi a towarem, co do którego uwzględniono reklamację.
 • Gdy realizacja reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Nabywca, który jest:
 • konsumentem lub
 • osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa jest bezpośrednio związanymi z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

a który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

 • Nabywca może odstąpić od Umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie może zostać złożone za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. - na adres Maria Jaroszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska, ul. Brukowa 4, 05-092 Łomianki lub pocztą elektroniczną na adres sklep@karcher-center-mjm.pl.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • 1 )dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a)obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b)polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • 2)dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Zwrot rzeczy do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy wysyłać na adres: Maria Jaroszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska, ul. Brukowa 4, 05-092 Łomianki.
 • Koszty związane ze zwrotem rzeczy ponosi Nabywca uprawniony do odstąpienia od Umowy. Dla towarów takich jak: szafy, komody, sofy, witryny i inne meble ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uprawnionego do odstąpienia od Umowy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Uprawniony do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy (zwykły) sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Uprawnionemu do odstąpienia od Umowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uprawniony do odstąpienia od umowy, chyba że Uprawniony wyraził jednoznaczną zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Uprawnionego do odstąpienia od Umowy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), w tym w odniesieniu do umów: 1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11)zawartej w drodze aukcji publicznej; 12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10
GWARANCJE

 • Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
 • Warunki gwarancji producenta opisane są na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
 • Sprzedawca nie jest gwarantem w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta towaru. Powyższe nie wyłącza uprawnień Nabywcy Uprawnionego z Rękojmi przysługujących mu z tytułu rękojmi.

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników Serwisu jest Maria Jaroszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MJM JAROSZYŃSCY MARIA JAROSZYŃSKA, siedziba: Łomianki (05-092) ul. Brukowa 4, NIP: 1180007322, REGON: 012541399, wpisana jako do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu: + 48 (22) 380 62 00, adres e-mail biuro@karchercenter-mjm.pl.
 • Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
 • imię i nazwisko, 
 • adres zamieszkania, 
 • adres e-mail,
 • numer telefonu, 
 • datę / rok urodzenia 
 • Przetwarzanie danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników Serwisu niezbędne jest do wykonania Umowy, której Nabywca lub Użytkownik Serwisu jest stroną, bądź podmiot, który Nabywca reprezentuje albo w którego imieniu, bądź na którego rzecz Pani/Pan działa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, polegających na sporządzeniu przez Administratora wewnętrznych analiz oraz zestawień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela Serwisu Internetowego może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności Serwisu korzystasz.
 • Podczas Rejestracji w Serwisie wymagamy podania takich danych, jak: adres e-mail, hasło i data urodzenia/ lub adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz wszelkie informacje o firmie (przedsiębiorstwie) i jego adresie (gdy rejestrujesz konto przedsiębiorcy).
 • Podanie przez Użytkowników Serwisu lub Nabywców danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji Umowy i prawidłowego (pełnego) korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili zgodę Użytkownik Serwisu lub Nabywca będą przechowywane do czasu cofnięcia przez nich zgody.
 • Dane Osobowe Użytkowników Serwisu oraz Nabywców mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: Spółkom lub innym podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, podwykonawcom Administratora, kontrahentom Administratora, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi podatkowe, konsultacyjne, prawne, doradcze, audytowe, rachunkowe; Odpowiednim służbom, komornikom, sądom, prokuraturom oraz innym odpowiednim organom administracji publicznej w przypadkach, gdy znajduje to uzasadnione podstawy.
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz Nabywców będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy zawarte ze Sprzedawcą lub do momentu ustania celu ich przetwarzania.
 • Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez niego przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym Użytkownikowi Serwisu oraz Nabywcy przysługują, następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach wskazanych w art.18 RODO;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO i nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich.
 • Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

 

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.
 • Zawartość sklepu internetowego mjm-honda.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat oferowanego sprzętu są zgodne z danymi producenta.
 • Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dotarcia do Użytkownika Serwisu lub Nabywcy potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.
 • W kontaktach z Nabywcą lub Użytkownikiem Serwisu Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax). Wykorzystywane przez Sprzedawcę numery telefonów i adresy e-mail to:

Tel: (22) 380 62 00 (centrala),

(22) 380 62 10 do 13 (dział handlowy - Łomianki),

(22) 773 34 66 (dział handlowy - filia Wesoła),

(22) 720 11 22 (Karcher Center JANKI)

(22) 380 62 20 (dział serwisu)

Fax: (22) 380 62 38

E-mail:

sklep@karchercenter-mjm.pl;

lomianki@karchercenter-mjm.pl;

wesola@karchercenter-mjm.pl;

janki@karchercenter-mjm.pl;

serwis@karchercenter-mjm.pl

 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Użytkownika Serwisu lub Nabywcę na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego mjm-honda.com.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik Serwisu lub Nabywca następujących minimalnych wymagań technicznych: - Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub - Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, - minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://mjm-honda.com.pl w zakładce Regulamin (http://mjm-honda.com.pl/regulamin))

§13
INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 • Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.05)
 • Rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej możliwe jest również w drodze mediacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji może być zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedlać będzie zawarte przez strony porozumienie.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl